Prvi nivo - A1, A2


Početni kurs norveškog jezika obuhvata 64 školska časa. Učenici mogu dolaziti dva ili više puta nedeljno u školu na dvočase, u zavisnosti od dogovora o intenzitetu kursa.
Kao osnovni nastavni udžbenik za početni nivo, koristi se udžbenik „På vei“.

Po završetku tečaja učenik/učenica bi trebalo da ovlada osnovama gramatike savremenog norveškog jezika i da bude u stanju da se usmeno i pismeno izražava o svakodnevnim temama. U ovoj fazi učenja jezika njihov vokabular je veoma ograničen (oko 1000 reči), tako da je izražavanje otežano, takođe i usled većeg broja gramatičkih grešaka. Uprkos pojedinim gramatičkim greškama, pismeno izražavanje može biti razumljivo ukoliko je reč o kraćim tekstovima poput pisama, konkretnih opisa, poruka, predstavljanja itd. Učenik nije u mogućnosti da razume svakodnevni, govorni jezik.

Program nastave

Nastava se održava u nekoliko varijanti, u zavisnosti od toga kako grupi učenika najviše odgovara:
dva dvočasa, dva puta u toku nedelje;
dva vezana dvočasa jednom nedeljno;
kurs može biti manje ili više intenzivan po dogovoru.

Predstavljamo vam uopšteni presek kursa, zajedno sa pregledom gramatike i gradiva koje se na kursu prelazi. Molimo vas da uzmete u obzir i to da jezik nije savršeno precizna nauka i da ovaj plan shvatite samo okvirni. U zavisnosti od napredovanja grupe i od procene predavača mogu se praviti manja i veća odstupanja, i menjati redosled kojim se uče gramatičke celine.

1. i 2. čas: upoznavanje sa jezičkom situacijom u Norveškoj, norveškom abecedom i pravilima čitanja; vežbanje izgovora (poseban akcenat se stavlja na vokale) – narečje u Oslu; upoznavanje sa strukturom izjavne i upitne rečenice (pitanja sa upitnim rečima); glagoli – infinitiv i prezent; predstavljanje.

3. i 4. čas: vežbanje čitanja i izgovora; struktura pitanja bez upitne reci; konverzacija

5. i 6. čas: vežbanje čitanja i izgovora; promena imenica; modalni glagoli; konverzacija

7. i 8. čas: vežbanje čitanja i izgovora; ponavljanje pređenog gradiva; pokazne zamenice; građenje budućeg vremena; konverzacija

9. i 10. čas: vežbanje čitanja i izgovora; det-rečenice; konverzacija

11. i 12. čas: vežbanje čitanja i izgovora; obnavljanje pređenog gradiva; promena prideva; konverzacija

13. i 14. čas: vežbanje čitanja i izgovora; obnavljanje pređenog gradiva: odrične upitne rečenice; gledanje na sat; konverzacija

15. i 16. čas: vežbanje čitanja i izgovora; obnavljanje pređenog gradiva; brojevi; konverzacija;

17. i 18. čas: vežbanje čitanja i izgovora; obnavljanje pređenog gradiva; indirektan govor; konverzacija.

19 i 20 čas: obnavljanje pređenog gradiva

21. i 22. čas: obnavljanje pređenog gradiva; test (revizija od 1. do 5. lekcije)

23. i 24 čas: vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

25. i 26.čas: vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; bezlicne rečenicne konstrukcije; promena prideva LITEN; komparacija prideva; konverzacija

27. i 28. čas: građenje prošlog vremena u norveškom jeziku sa osvrtom na opšte razlike izmedju preterita i perfekta; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

29. i 30. čas: vežbanje čitanja, prevođenja, i izgovora; obnavljanje pređenog gradiva; redni brojevi i datumi; konverzacija

31. i 32. čas: vežbanje pređenog gradiva sa posebnim osvrtom na prošla vremena u norveškom jeziku; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; prisvojne zamenice; konverzacija

33. i 34. čas: vežbanje pređenog gradiva sa posebnim osvrtom na predloge; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

35. i 36. čas: vežbanje pređenog gradiva; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

37. i 38. čas: vežbanje pređenog gradiva; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

39. i 40. čas: vežbanje pređenog gradiva; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

41. i 42. čas: vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; promena prideva- odredjeni oblik; konverzacija

43. i 44. čas: vežbanje pređenog gradiva; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

45. i 46. čas: obnavljanje pređenog gradiva; test ( revizija od 5. do 11. lekcije)

47. i 48. čas: vežbanje pređenog gradiva; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

49. i 50. čas: vežbanje pređenog gradiva; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

51. i 52. čas: vežbanje pređenog gradiva; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

53 i 54. čas : vežbanje pređenog gradiva; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

55. i 56. čas: vežbanje pređenog gradiva; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; kondicional prezenta; konverzacija

57. i 58. čas: vežbanje pređenog gradiva; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; konverzacija

59. i 60. čas: vežbanje pređenog gradiva; vežbanje čitanja, prevođenja i izgovora; građenje i upotreba pluskvamperfekta; konverzacija

61.-64. čas: vežbanje pređenog gradiva i priprema za završni test; završni test

Napomena:
Kurs je intezivnog karaktera i zahteva potpunu posvećenost, što podrazumeva i redovan rad van nastave u školi. Učenici su u obavezi da dolaze redovno na časove i redovno rade domaće zadatke, kao i da unapred spremaju zadate lekcije.

Znanje bilo kog drugog stranog jezika nije preduslov za pohađanje kursa, ali poznavanje engleskog i nemačkog jezika može biti od velike koristi.